1. Scope
1.1 Deze procedure behandelt het privacy reglement vanLanette Medical Beauty, verder te noemen als Lanette.

2. Definities
2.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
2.2. Verwerking van Persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
2.3. Bijzondere persoonsgegevens: Persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, persoonsgegeven levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid.
2.4 Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de cursisten.
2.5. Verantwoordelijke: De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Dat wil zeggen het bevoegd gezag van het Lanette. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee het bevoegd gezag van Lanette bedoeld.
2.6. Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
2.7. Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
2.8. Opleidingsinstituut: De verantwoordelijke onderwijsinstelling / bevoegd gezag.

3. Reikwijdte en doelstelling
3.1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van cursisten van het opleidingsinstituut.
3.2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door het Lanette worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
3.3. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens
3.4. vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt
3.5. de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen

4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
4.1. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt het Lanette zich aan de relevante wetgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
4.2. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:
a. de organisatie of het geven van het onderwijs,examinering, de begeleiding van cursisten, deelnemers of studenten, dan wel het geven van studieadviezen;
b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
c. het bekendmaken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede informatie over de leerlingen, deelnemers of studenten, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website;
d. het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website;
e. het berekenen, vastleggen en innen van lesgelden, leermiddelen (zoals boeken en materialen), examens en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen, oud-deelnemers of oud-studenten van de verantwoordelijke;
h. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

5. Vrijstelling meldingsplicht
5.1 De in artikel 4 genoemde gegevensverwerkingen vallen onder het vrijstellingsbesluit WBP en hoeven niet worden aangemeld bij het CBP.

6. Doelbinding persoonsgegevens
6.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De school verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.

7. Soorten gegevens
7.1 De door het opleidingsinstituut gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 opgesomd.

8. Grondslag verwerking
8.1. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:
a. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
b. Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
c. Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan het Lanette onderworpen is

9. Bewaartermijnen
9.1 Lanette bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

10. Toegang
10.1 Lanette verleent slecht toegang tot de in de administratie en systemen opgenomen persoonsgegevens aan:
a. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van het Lanette
b. de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
c. derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.

11. Beveiliging en geheimhouding
11.1 Lanette neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
11.2. Lanette zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
11.3. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de school rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens. d. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

12. Verstrekken gegevens aan derden
12.1 Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan het Lanette de persoonsgegevens verstrekken aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan ook plaatsvinden na toestemming van de betrokkene.

13. Sociale media
13.1 Voor het gebruik van persoonsgegevens op sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het ‘sociale-media protocol’ van het Lanette.

14. Rechten betrokkenen
14.1. De WBP / AVG geeft de betrokkene een aantal rechten. Lanette erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten.
14.2. Inzage
a. Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door Lanette verwerkte persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Lanette kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.
b. Verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming.
Betrokkene kan een verzoeken doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.
14.2. Termijn
Lanette dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hiertoe schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. De school kan de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.
14.3 Uitvoeren verzoek
Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt Lanette zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.
14.4 Intrekken toestemming
Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming ten allen tijden door de wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.

15.       Transparantie
15.1. Lanette informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien het type verwerking dat vraagt, informeert de school iedere betrokkene apart over de details van die verwerking.
15.2. Lanette informeert de betrokkene – op hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.

16. Onvoorziene situatie
16.1. Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de verantwoordelijke de benodigde maatregelen.

17. Wijzigingen reglement
17.1 Dit reglement wordt vastgesteld door de verantwoordelijke. De verantwoordelijke heeft het recht dit reglement te wijzigingen.

18. Slot Bepaling
18.1. Dit reglement wordt aangehaald als “het privacyreglement” van Lanette.

© 2015 - 2021 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel