Navigatie

Algemen voorwaarden
De algemene voorwaarden van Lanette Medical Beauty, verder te noemen als LANETTE.

Apparatuur en producten via LANETTE zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een erkende schoonheidsopleiding, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Voor ons aanbod opleidingen en trainingen gelden de aanvullende voorwaarden vanaf punt 19

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via de webwinkel of bestellingen voor “bedrijven” te noemen B2B. Wij hebben geen verkoop aan de consument.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling niet mogelijk. 
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. Consumentrecht is dus voor B2B niet van toepassing.
1.4 
LANETTE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. INLOG ACCOUNT - KLANTEN BESTAND
2.1 Inlogaccount aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk met geldig kvk nummer (alleen in Nederland) en b.t.w. nummer. 

2.3 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk voor beauty tot medische branche . Wij leveren uitsluitend onze producten en apparatuur aan beautycenters, schoonheidssalons, instituten en klinieken in Europa.
2.4 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dus op eigen kvk registratie en eigen btw nummer. Inlog account aanvraag is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden.
2.5 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk in en rondom Tilburg, dit in verband met concurrentiebeding. 
2.6 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor detailhandel, groothandels en (part time) opleidingscentrums. Dit wil geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP'ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum. 
2.7 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw inlog account vervallen. Mocht u reeds een inlog account hebben en u start later met het geven van opleidingen, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw inlog account vervallen. Onze ICT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.
2.8 Mocht uw inlogaccount door ons zijn afgewezen of wij hebben uw inlogaccount laten vervallen en u boekt u toch via www.lanetteacademy.nl dan word uw boeking door ons geannuleerd, lesgeld wordt gecrediteerd na aftrek van 50 euro administratie kosten.


3. LEVERING
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en exclusief 21% BTW. 

5. B2B
5.1
LANETTE heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht op producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing. 
5.2 Koper, is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper.
LANETTE is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
5.3 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden.

5.4 Koper kan via webshop reeds bestelde orders niet ontbinden en niet terugsturen.
5.5 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.

6. GEGEVENSBEHEER

6.1 Indien u een inlogaccount aanvraag indient bij 
LANETTE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LANETTE. Lanette houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2
LANETTE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3
LANETTE maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie inlog account bestand. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen.
6.4 Nooit gebruikte inlogaccounts blijven maximaal 12 maanden actief, daarna worden ze verwijderd.
6.5 Inlogaccounts die in een termijn van 12 maanden geen orders plaatsen worden verwijderd. (dat is m
inimaal één order bestelling binnen 12 maanden)

7. FABRIEKSGARANTIE / CONFORMITEIT
7.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 7.14
7.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf 400,00 euro.
7.3 Klein apparatuur onder de 400 euro zit geen fabrieksgarantie. Dit gaat om apparatuur zonder motor maar met accu oplader, batterij oplader, drukhandel of batterij. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
7.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.7 Lanette en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
7.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
7.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Lanette in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lanette en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.10 Lanette biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. Lanette zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
7.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
7.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
7.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lanette) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan tte.
LANETTE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Lanette schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
7.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door
LANETTE gegrond wordt bevonden, zal Lanette naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE.
7.15 Bij
fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant. Stuurt u zelf het apparatuur op binnen de eeste jaar fabrieksgaratie, wij zijn dan niet aansprakelijk voor de betaling van de transporten die door u zijn gemaakt, u kunt hiervoor geen factuur voor indienen.

8. AANBIEDINGEN
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Aanbiedingen van
LANETTE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.3 
LANETTE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen LANETTE en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2
LANETTE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.

10. AFBEELDINGEN / SPECIFICATIES
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lanette gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. OVERMACHT
11.1 LANETTE is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
LANETTE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3
LANETTE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien
LANETTE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten en apparatuur. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of lesboek. Product aankoop zoals cocktails, peelings, fillers of serems hebben geen gebruiksaanwezing, u behoord daar de juiste opleiding voor te hebben gevolgd, ook hier zijn wij niet voor aansprakelijk.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Eigendommen van alle door LANETTE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door LANETTE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lanette of een door LANETTE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lanette.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Lanette de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. VERZENDING
15.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden, zie 
https://www.lanettemedical.com/c-2935505/verzending/

16. BTW 21%
16.1 Zoals benoemt op punt 4.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.

16.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. .

17. FACTUREN
17.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt. 
17.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten. 
17.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.

17.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
17.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren.. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
17.6 Bij bestelling of andere overeenkomsten ontvangt u van ons een factuur met de betalingstermijn van uiterlijk 5 werkdagen. Gaat u niet over tot betaling zullen wij de incasso binnen wettelijke termijn laten verhalen via DAS Incasso te Rotterdam.

18. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
18.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij
LANETTE terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl 
18.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
18.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit.  De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken.Deskundige: His & Hers
 Consultants (t.a.v. Mevr. Voetman) E-mail: his&hers@gmail.com.
18.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
18.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel accoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen"  Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.

 

Aavullende voorwaarden opleidingen

19. LESTIJDEN 
19.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel.

19.2 Er wordt per opleiding dag maar 1 opleiding gegeven, combinatie lessen of 2 lessen op 1 dag is niet mogelijk. 
19.3 Onze lestijden beginnen om:
       Vrijdag:  18:00 tot 21:00 / 21:30 uur 
​       Zaterdag:  9:00 tot 12:00 / 12:30 uur 
       Zondag:  9:00 tot 12:00 / 12:30 uur 
Shoppen na de opleiding is mogelijk
19.4 Gelieve 5 a 10 minuten voor uw opleiding aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.

20. TE LAAT KOMEN OP UW OPLEIDING
20.1 Mocht u bij uw eigen opleiding te laat komen dan gaat dat van u lestijd af. Zie voor uw lestijd uw factuur of mail bevestiging.
20.2 Mocht u te laat komen op uw opleiding tussen de 1 tot 29 minuten dan zal er niets herhaald worden in de reeds begonnen les. De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer.
20.3 Mocht u 30 minuten of meer te laat komen dan zal uw opleiding dag vervallen zonder terug gaven van uw opleidingsgeld.

21. LEERLINGEN
21.1 Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. Wij werken alleen met kleine groepjes. 
21.2 Voor eigen meegenomen chauffeurs of c.q. modellen die u uit eigen beweging heeft meegenomen hebben wij geen speciale ruimte om te wachten tot u les voorbij is. Deze moeten helaas dan het pand verlaten en zijn pas weer welkom na de gehele opleiding om u eventueel op te halen.
21.3 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. Helaas moeten deze het pand verlaten en zijn pas weer welkom naar de gehele opleiding om u eventueel op te halen.

22. LESDAG VERSCHUIVING / AFWEZIGHEID 
22.1  Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw lesdatum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld. 
22.2  Reeds geboekte opleidingen zijn niet te verzetten naar een andere datum, reeds geboekte opleidingen zijn ook niet te verzetten naar een andere opleiding. Les verschuiving is dus niet mogelijk. 


23.  ANNULERING 
23.1 Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte opleiding te annuleren tot maximaal 13 dagen na boeking van de opleiding, echter hier zijn wel kosten aan verbonden.  Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is LANETTE gerechtigd, het bedrag terug te storten echter wel met annuleringskosten aftrek aan de klant.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding:  hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs, 
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 50%, 
c. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 75%, 
​d. Bij annulering tussen 2 weken tot de opleidingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
23.2 U kunt uw opleiding niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen. Ook is er geen mogelijkheid tot omzetten naar een andere opleidingskeuze of omzetten naar een andere datum. De door u geboekte opleiding zal afgenomen moeten worden. Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk,  is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
23.3 LANETTE heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

24.  INNERLIJKE MENS
24.1 Thee, koffie en water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de leerlingen.
24.2 Bij al onze opleidingen of trainingen zitten geen lunch, diner of pauzes.
24.3 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. Dit is niet mogelijk in de lestijd zelf.

25.  HUISREGELS
25.1 Roken is binnen het pand van
LANETTE. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park (niet bij de voordeur). Dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding, niet in de lesgedeelte zelf.
25.2 Handtas en/of handbagage moet geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Is niet mogelijk om mee te nemen naar theoriekamer en praktijkkamer.
25.3 Tijdens de opleiding is de mobiele telefoon niet toegestaan. Uw telefoon moet u achterlaten in uw handtas of auto.
25.4 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen of leerlingen ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 25.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden. Na de opleiding is het wel mogelijk echter alleen van u zelf, niet met model van
LANETTE, overige leerlingen, docenten of overig personeel.
25.5 Je dient zelf te zorgen voor notitie materiaal.
25.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.


26.  APPARATUUR
26.1  In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van
LANETTE, dit is geheel gratis. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding, uitzondering in deze regel is de hyaluron pen of dermapen. 
26.2  Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding. 
26.3  Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van
LANETTE dan zal deze in rekening gebracht worden aan u. 

27.  MODELLEN
27.1 
LANETTE regelt bijna altijd zelf de praktijk oefenmodellen bij de opleidingen. Neemt u zelf een oefenmodel mee dan zal deze helaas het pand moeten verlaten. (zie hiervoor ook punt 21.2).
27.2 Er zijn enkele opleidingen waar u wel uw eigen oefenmodel. In uw bevestiging staat beschreven op welke tijd uw model welkom is.

27.3 Mocht uw model iets eerder zijn dan aangegeven tijd dan kan er plaats worden genomen bij onze receptie. Onze receptie is een openbare gelegenheid, er is geen mogelijk tot benuttigen van eigen meegebrachte drank- en etenswaren.

28. OPLEIDING
28.1  U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding worden als niet gegrond verklaard. Dit geld ook als uw klacht telefonisch, per email of via sociale media wordt ingediend na de opleiding zal de klacht als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.2 Gedragsregel bij de opleiding: Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.3 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij niet uitkeren van het certificaat)


29.  AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO'S / EIGENDOMSRECHT
29.1 Op het door
LANETTE ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE.
29.2 Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
29.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
29.4 Lanette Medical Beauty Copyright 2012 - 2019 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website, lesboeken en onze sociaal media gratis te gebruiken, hier zit een copyright op. Gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de fac
tuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.

Algemen voorwaarden
De algemene voorwaarden van Lanette Medical Beauty, verder te noemen als LANETTE.

Apparatuur en producten via LANETTE zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een erkende schoonheidsopleiding, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Voor ons aanbod opleidingen en trainingen gelden de aanvullende voorwaarden vanaf punt 19


1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via de webwinkel of bestellingen voor “bedrijven” te noemen B2B. Wij hebben geen verkoop aan de consument.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling niet mogelijk.
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. Consumentrecht is dus voor B2B niet van toepassing.
1.4 LANETTE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. INLOG ACCOUNT - KLANTEN BESTAND
2.1 Inlogaccount aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk met geldig kvk nummer en b.t.w. nummer. Studenten en starters kunnen boeken via www.lanetteacademy.nl
2.3 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk voor beauty tot medische branche . Wij leveren uitsluitend onze producten en apparatuur aan beautycenters, schoonheidssalons, instituten en klinieken in Nederland, België en Duitsland.
2.4 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dus op eigen kvk registratie en eigen btw nummer. Inlog account aanvraag is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden.
2.5 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk in en rondom Tilburg, dit in verband met concurrentiebeding.
2.6 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor detailhandel, groothandels en (part time) opleidingscentrums. Dit wil geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP`ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum.
2.7 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw inlog account vervallen. Mocht u reeds een inlog account hebben en u start u later met het geven van opleidingen, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw inlog account vervallen. Onze ICT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.
2.8 Mocht uw inlogaccount door ons zijn afgewezen of wij hebben uw inlogaccount laten vervallen en u boekt u toch via www.lanetteacademy.nl dan word uw boeking door ons geannuleerd, lesgeld wordt gecrediteerd na aftrek van 50 euro administratie kosten.

3. LEVERING
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en exclusief 21% BTW.

5. B2B
5.1 LANETTE heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht op producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing.
5.2 Koper, is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
5.3 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden.
5.4 Koper kan via webshop reeds bestelde orders niet ontbinden en niet terugsturen.
5.5 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.

6. GEGEVENSBEHEER
6.1 Indien u een inlogaccount aanvraag indient bij LANETTE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LANETTE. LANETTE houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 LANETTE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 LANETTE maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie inlog account bestand. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen.
6.4 Nooit gebruikte inlogaccounts blijven maximaal 6 maanden actief, daarna worden ze verwijderd.
6.5 Inlogaccounts die in een termijn van 12 maanden geen orders plaatsen worden op non actief gezet en verwijderd.

7. FABRIEKSGARANTIE / CONFORMITEIT
7.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. (mits anders omschreven). De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 7.14
7.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf 400,00 euro.
7.3 Klein apparatuur onder de 400 euro zit geen fabrieksgarantie. Dit gaat om apparatuur zonder motor maar met accu oplader, batterij oplader, drukhandel of batterij. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
7.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.7 LANETTE en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
7.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
7.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LANETTE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.10 LANETTE biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. LANETTE zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
7.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
7.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
7.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
7.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE gegrond wordt bevonden, zal Lanette naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE.
7.15 Bij fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant.

8. AANBIEDINGEN
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Aanbiedingen van LANETTE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.3 LANETTE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen LANETTE en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 LANETTE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.

10. AFBEELDINGEN / SPECIFICATIES
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lanette gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. OVERMACHT
11.1 LANETTE is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 LANETTE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien LANETTE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten en apparatuur. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of lesboek.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Eigendommen van alle door LANETTE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door LANETTE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lanette of een door LANETTE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LANETTE.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. VERZENDING
15.1 Alle orders die voor 13:00 uur besteld zijn worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden, zie https://www.lanettemedical.com/c-2935505/verzending/

16. BTW 21%
16.1 Zoals benoemt op punt 4.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.
16.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw btw/vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. .

17. FACTUREN
17.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt.
17.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten.
17.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
17.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
17.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren.. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
17.6 Bij bestelling of andere overeenkomsten ontvangt u van ons een factuur met de betalingstermijn van uiterlijk 5 werkdagen. Gaat u niet over tot betaling zullen wij de incasso binnen wettelijke termijn laten verhalen via DAS Incasso te Rotterdam.

18. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
18.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl
18.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
18.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken.Deskundige: His & Hers Consultants (t.a.v. Mevr. Voetman) E-mail: his&hers@gmail.com.
18.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
18.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel accoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.


Aanvullende voorwaarden opleidingen

19. LESTIJDEN
19.1 Al onze opleidingen zijn 1 dagdeel.
19.2 Er wordt per opleiding dag maar 1 opleiding gegeven, combinatie lessen of 2 lessen op 1 dag is niet mogelijk.
19.3 Onze lestijden beginnen om:
Vrijdag: 18:00 tot 21:00 / 21:30 uur
​ Zaterdag: 9:00 tot 12:00 / 12:30 uur
Zondag: 9:00 tot 12:00 / 12:30 uur
Shoppen na de opleiding is mogelijk
19.4 Gelieve 5 a 10 minuten voor uw opleiding aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.

20. TE LAAT KOMEN OP UW OPLEIDING
20.1 Mocht u bij uw eigen opleiding te laat komen dan gaat dat van u lestijd af. Zie voor uw lestijd uw factuur of mail bevestiging.
20.2 Mocht u te laat komen op uw opleiding tussen de 1 tot 29 minuten dan zal er niets herhaald worden in de reeds begonnen les. De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer.
20.3 Mocht u 30 minuten of meer te laat komen dan zal uw opleiding dag vervallen zonder terug gaven van uw opleidingsgeld.

21. LEERLINGEN
21.1 Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. Wij werken alleen met kleine groepjes.
21.2 Voor eigen meegenomen chauffeurs of c.q. modellen die u uit eigen beweging heeft meegenomen hebben wij geen speciale ruimte om te wachten tot u les voorbij is. Deze moeten helaas dan het pand verlaten en zijn pas weer welkom na de gehele opleiding om u eventueel op te halen.
21.3 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. Helaas moeten deze het pand verlaten en zijn pas weer welkom naar de gehele opleiding om u eventueel op te halen.

​22. LESDAG VERSCHUIVING / AFWEZIGHEID
22.1 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw lesdatum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
22.2 Reeds geboekte opleidingen zijn niet te verzetten naar een andere datum, reeds geboekte opleidingen zijn ook niet te verzetten naar een andere opleiding. Les verschuiving is dus niet mogelijk.

23. ANNULERING
23.1 Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte opleiding te annuleren tot maximaal 13 dagen na boeking van de opleiding, echter hier zijn wel kosten aan verbonden. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is LANETTE gerechtigd, het bedrag terug te storten echter wel met annuleringskosten aftrek aan de klant.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs,
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 50%,
c. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 75%,
​d. Bij annulering tussen 2 weken tot de opleidingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
23.2 U kunt uw opleiding niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen. Ook is er geen mogelijkheid tot omzetten naar een andere opleidingskeuze of omzetten naar een andere datum. De door u geboekte opleiding zal afgenomen moeten worden. Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk, is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
23.3 LANETTE heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

24. INNERLIJKE MENS
24.1 Thee, koffie en water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de leerlingen.
24.2 Bij al onze opleidingen of trainingen zitten geen lunch, diner of pauzes.
24.3 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. Dit is niet mogelijk in de lestijd zelf.

25. HUISREGELS
25.1 Roken is binnen het pand van LANETTE. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park (niet bij de voordeur). Dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding, niet in de lesgedeelte zelf.
25.2 Handtas en/of handbagage moet geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Is niet mogelijk om mee te nemen naar theoriekamer en praktijkkamer.
25.3 Tijdens de opleiding is de mobiele telefoon niet toegestaan. Uw telefoon moet u achterlaten in uw handtas of auto.
25.4 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen of leerlingen ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 25.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden. Na de opleiding is het wel mogelijk echter alleen van u zelf, niet met model van LANETTE, overige leerlingen, docenten of overig personeel.
25.5 Je dient zelf te zorgen voor notitie materiaal.
25.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.

26. APPARATUUR
26.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE, dit is geheel gratis. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding, uitzondering in deze regel is de hyaluron pen of dermapen.
26.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
26.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

27. MODELLEN
27.1 LANETTE regelt bijna altijd zelf de praktijk oefenmodellen bij de opleidingen. Neemt u zelf een oefenmodel mee dan zal deze helaas het pand moeten verlaten. (zie hiervoor ook punt 21.2).
27.2 Er zijn enkele opleidingen waar u wel uw eigen oefenmodel. In uw bevestiging staat beschreven op welke tijd uw model welkom is.
27.3 Mocht uw model iets eerder zijn dan aangegeven tijd dan kan er plaats worden genomen bij onze receptie. Onze receptie is een openbare gelegenheid, er is geen mogelijk tot benuttigen van eigen meegebrachte drank- en etenswaren.

28. OPLEIDING
28.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding worden als niet gegrond verklaard. Dit geld ook als uw klacht telefonisch, per email of via sociale media wordt ingediend na de opleiding zal de klacht als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.2 Gedragsregel bij de opleiding: Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.3 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij niet uitkeren van het certificaat)

29. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO`S / EIGENDOMSRECHT
29.1 Op het door LANETTE ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE.
29.2 Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
29.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
29.4 Lanette Medical Beauty Copyright 2012 - 2019 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website, lesboeken en onze sociaal media gratis te gebruiken, hier zit een copyright op. Gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2019 LANETTE Medical Beauty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel