ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van LANETTE Medical.

Apparatuur en producten via LANETTE Medical zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een erkende schoonheidsopleiding, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Voor ons aanbod opleidingen en trainingen gelden de aanvullende voorwaarden vanaf punt 19


1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via de webwinkel of bestellingen voor “bedrijven” te noemen B2B. Wij hebben geen verkoop aan de consument.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling niet mogelijk. Er is er geen andere mogelijkheid tot bestelling dan via onze webshop met akkoord van onze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met onze "algemene voorwaarden" en/of heeft u hier een klacht voor ingediend betreft eerdere bestellingen dan zal uw inlog account automatisch vervallen, er is geen mogelijkheid tot opnieuw aanmaken van 'n inlogaccount. Orderbestelling bij LANETTE Medical zijn alleen mogelijk met akkoord van onze algemene voorwaarden.
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. Consumentrecht is dus voor B2B niet van toepassing.
1.4 LANETTE Medical garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten,  apparatuur of uw behandeltechniek.  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

2. INLOG ACCOUNT - KLANTEN BESTAND
2.1 Inlogaccount aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk voor schoonheid tot medische branche. Wij leveren uitsluitend rechtstreeks aan schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Onze producten zijn voor getrainde professionals die werkzaam zijn in schoonheidssalons, huidinstituten of klinieken.
2.3 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk met geldig kvk nummer en geldig b.t.w. nummer. (Bij uitschrijving kvk zal uw inlogaccount vervallen. Bij uitschrijving kvk zal u geen inlogaccount ontvangen. Bij uitschrijving b.t.w. nummer zal u geen inlogaccount ontvangen.)
2.4 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dus op eigen kvk registratie en eigen btw nummer. Inlog account aanvraag is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden.
2.5 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor salons in en rondom Tilburg, dit in verband met concurrentiebeding. 
2.6 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor detailhandel en groothandels. Inlogaccount aanvraag is ook niet mogelijk bij groothandels die als extra diensten schoonheidsbehandelingen,
lichaamsbehandelingen of andere beauty behandelingen aanbieden.
2.7 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor (privé) docenten, (part time) opleidingscentrums of (part time) academies, die zelf opleidingen c.q. trainingen geven. Dit geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP'ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum. 
2.8 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw inlog account vervallen. Mocht u reeds een inlog account hebben en u start u later met het geven van opleidingen, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw inlog account vervallen. Onze ICT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.
2.9 Mocht uw inlogaccount door ons zijn afgewezen of wij hebben uw inlogaccount laten vervallen ivm onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal gewelden u boekt u toch via www.thebeautycademy.eu dan word uw boeking door ons geannuleerd, lesgeld wordt gecrediteerd na aftrek van 50 euro administratie kosten.

3. LEVERING
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE Medical bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE Medical zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE Medical geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en exclusief 21% BTW. 

5. B2B
5.1 LANETTE Medical heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht op producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing. 
5.2 Koper, is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE Medical is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
5.3 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden.
5.4 Koper kan via webshop reeds bestelde orders niet ontbinden en niet terugsturen.
5.5 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.
5.6 LANETTE Medical heeft geen terugkoop service betreft apparatuur en of producten.

6. GEGEVENSBEHEER
6.1 Indien u een inlogaccount aanvraag indient bij LANETTE Medical, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LANETTE Medical.  LANETTE Medical  houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 LANETTE Medical respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 LANETTE Medical maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie inlog account bestand. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen.
6.4 Non actieve inlogaccounts die nooit zijn gebruikt worden na 6 maanden verwijderd.  
6.5 Actieve inlogaccounts hebben een houdbaarheidsdatum van 12 maanden bij geen order plaatsing, nadien zal het account worden verwijderd. U behoudt uw account bij een minimaal één order plaatsing binnen 12 maanden. 
6.6 Nieuw inlogaccount (2e maal) aanvraag na verwijdering nog is nog eenmalig mogelijk. Intern zal eerst bij LANETTE eerst een controle plaatsvinden waarom u uit onze debiteuren beheerd bent verwijderd. Een van de voorwaarden is,  wachttijd van minimaal na 6 maanden na oude verwijdering.
6.7 Na 2x uw account te hebben laten verlopen (zonder bestellingen) is er geen nieuwe inlogaccount meer mogelijk

7. FABRIEKSGARANTIE / CONFORMITEIT
7.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. (mits anders omschreven). De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 7.14
7.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf 400,00 euro.
7.3 Klein apparatuur onder de 400 euro zit geen fabrieksgarantie. Dit gaat om apparatuur zonder motor maar met accu oplader, batterij oplader, drukhandel of batterij. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
7.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.7 LANETTE Medical en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
7.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
7.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegensLANETTE Medical in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.10 LANETTE Medical biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. LANETTE Medical zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
7.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
7.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
7.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE Medical schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
7.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical.
7.16 Bij fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant.
7.17 Bij wederverkoop is de fabrieksgarantie NIET overdraagbaar. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke koper.

8. AANBIEDINGEN
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Aanbiedingen van LANETTE Medical gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.3 LANETTE Medical kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen LANETTE Medical en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE Medical op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 LANETTE Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.

10. AFBEELDINGEN / SPECIFICATIES
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LANETTE Medical gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. OVERMACHT
11.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE Medical alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 LANETTE Medical behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE Medical gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien LANETTE Medical bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten,  apparatuur of uw behandeltechniek.  LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Eigendommen van alle door LANETTE Medical aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE Medical zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door LANETTE Medical geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LANETTE Medical of een door LANETTE Medical aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE Medical haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE Medical zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LANETTE Medical.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE Medical en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE Medical de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. VERZENDING
15.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag t/m zaterdag. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden.

16. BTW 21%
16.1 Zoals benoemt op punt 4.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.
16.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw btw/vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. .

17. FACTUREN & BETALING
17.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt. 
17.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten. 
17.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
17.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
17.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren.. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
17.6 Betaling geschied uitsluitend via rechtstreekse betaling online. Is er geen betaling verricht zal uw boeking cq order vervallen. 
17.7 Factuur vooraf overmaken, betekend dat u gelijk de factuur moet betaling via overmaking. Dit is geen uitstel tot factuur betaling. Factuur vooraf overmaken, dient uiterlijk binnen 24 uur op onze rekening te staan.  Bij geen betaling zal uw boeking cq order vervallen.
17.8 Bij product aankoop na uw opleiding is er een mogelijkheid om uw factuur per pin of contact te betaling, uitstel tot betaling is niet mogelijk. .

18. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
18.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE Medical terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl 
18.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
18.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit.  De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken.Deskundige: His & Hers Consultants (t.a.v. Mevr. Voetman) E-mail: hisenhers@gmail.com.
18.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
18.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen"  Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.


ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN & TRAININGEN

19. OPLEIDINGEN & TRAININGEN ALGEMEEN
19.1 Al onze opleidingen en masterclasses zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur.
19.2 Al onze trainingen zijn gemiddeld 2,5 tot 3 uur.
19.3 Er wordt per les dag maar 1 opleiding of training gegeven, combinatie lessen of 2 lessen op 1 dag is niet mogelijk.
19.4 Gelieve binnen 10 tot 5 minuten voor uw opleiding aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.
19.5 Wij werken uitsluitend in kleine groepen van 1 tot 3 leerlingen.
19.6 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
19.7 Privé Opleidingen kunt u aanvragen per email. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk. Een privé opleiding datum is alleen mogelijk via aanvraag, pas na betaling van de factuur is die datum dan alleen speciaal voor u bestemd. De prijs van een privé opleiding is vanaf 900,00 euro (bij sommige opleidingen worden extra producten bij gerekend, zoals fillers).
19.8 De opleidingen worden afgesloten erkend CRKBO certificaat van LANETTE Medical Academy
19.9 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical Academy dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

20. TE LAAT KOMEN OP UW OPLEIDING
20.1.Gelieve altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd.
20.2 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 29 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen geen reeds medegedeelde leerstof. 20.3 Mocht u 30 minuten of nog later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd. Uw opleiding cq training is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.

21. LEERLINGEN
21.1 Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. Wij werken alleen met kleine groepjes.
21.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. We hebben geen wachtruimte voor extra meegenomen (niet aangemelde) niet cursisten.
21.3 Voor meegenomen chauffeurs of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent welkom bij uw opleiding of training.

22. LESDAG VERSCHUIVING / AFWEZIGHEID
22.1 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
22.2 Reeds geboekte opleidingen zijn niet te verzetten naar een andere datum, reeds geboekte opleidingen is speciaal voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere opleiding of andere les datum. Les verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk.
22.3 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical Academy voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical Academy de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

23. ANNULERING
23.1 Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte opleiding te annuleren tot maximaal 13 dagen na boeking van de opleiding, echter hier zijn wel annuleringskosten aan verbonden. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden met hierin de rede van uw annulering. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is LANETTE Medical Academy gerechtigd, het bedrag terug te storten echter wel met annuleringskosten aftrek aan de klant.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs met aftrek van 50,00 administratiekosten.
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 25%,
c. Bij annulering tussen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 50%,
d. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 75%,
e. Bij annulering tussen 2 weken tot de opleidingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
23.2 U kunt uw opleiding niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen. Ook is er geen mogelijkheid tot omzetten naar een andere opleidingskeuze of omzetten naar een andere datum. De door u geboekte opleiding zal afgenomen moeten worden. Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk, is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
23.3 LANETTE Medical Academy heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Medical Academy is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

24. INNERLIJKE MENS
24.1 Thee, koffie en water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de leerlingen.
24.2 Bij al onze opleidingen zitten geen lunch, diner of pauzes.
24.3 Bij al onze trainingen zitten ’n fingerfood lunch.
24.3 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding en trainingen, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. Dit is niet mogelijk in de lestijd zelf.

25. HUISREGELS
25.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical Academy. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park (niet bij de voordeur). Dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding, niet in de les gedeelte zelf.
25.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer en praktijkkamer.
25.3 Tijdens de opleiding of training is de mobiele telefoon niet toegestaan. Uw telefoon moet u achterlaten in uw handtas (in garderobekast) of auto. Stiekem toch mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd, hier zal u door aangesproken worden, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
25.4 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 25.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden.
25.5 Je dient zelf te zorgen voor notitie materiaal.
25.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
25.7 Bij LANETTE Medical Academy worden mobiele telefoons en camera's niet toegestaan. LANETTE Medical Academy is een foto en beeldopname vrije zone. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze huisadvocaat. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

26. APPARATUUR
26.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical Academy, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
26.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
26.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Medical Academy dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

27. MODEL BIJ OPLEIDINGEN & MASTERCLASSES
27.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding of masterclass. De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het geschikte model. LANETTE Medical Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
27.2 Mocht u op uw opleiding dag geen model hebben geregeld is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan, u kunt dan alleen deelnemen aan de theoriegedeelte. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
27.3 Uw model is pas welkom 5 minuten voor de aangegeven tijd, dat is vrijdag om 19:30 uur en zaterdag om 10:30 uur. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer beschikbaar. Neemt u model toch gelijk mee dan moeten wij model weigeren bij binnenkomst. Uw model moet tot aangegeven tijdstip in auto blijven wachten, wandeling maken of elders verblijven.

28. DE OPLEIDING
28.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding worden als niet gegrond verklaard. Dit geld ook als uw klacht telefonisch, per email of via sociale media wordt ingediend na de opleiding zal de klacht als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.2 Gedragsregel bij de opleiding: Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.3 LANETTE Medical Academy is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical Academy geannuleerd. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
28.4 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
28.5 LANETTE Medical Academy kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

29. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO'S / EIGENDOMSRECHT
29.1 Op het door LANETTE Medical Academy ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical Academy.
29.2 Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
29.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
29.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2020 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
29.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical Academy geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding/trainingsstof en opleiding/training materialen niet gebruiken om zelf opleidingen/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van LANETTE Medical.

Apparatuur en producten via LANETTE Medical zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een erkende schoonheidsopleiding, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Voor ons aanbod opleidingen en trainingen gelden de aanvullende voorwaarden vanaf punt 19


1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via de webwinkel of bestellingen voor “bedrijven” te noemen B2B. Wij hebben geen verkoop aan de consument.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling niet mogelijk. Er is er geen andere mogelijkheid tot bestelling dan via onze webshop met akkoord van onze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met onze "algemene voorwaarden" en/of heeft u hier een klacht voor ingediend betreft eerdere bestellingen dan zal uw inlog account automatisch vervallen, er is geen mogelijkheid tot opnieuw aanmaken van `n inlogaccount. Orderbestelling bij LANETTE Medical zijn alleen mogelijk met akkoord van onze algemene voorwaarden.
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. Consumentrecht is dus voor B2B niet van toepassing.
1.4 LANETTE Medical garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur of uw behandeltechniek. LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

2. INLOG ACCOUNT - KLANTEN BESTAND
2.1 Inlogaccount aanvraag is mogelijk via de website of via mail bericht naar lanettemedical@kpnmail.nl
2.2 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk voor schoonheid tot medische branche . Wij leveren uitsluitend aan schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Onze producten zijn voor getrainde professionals die werkzaam zijn in schoonheidssalons, huidinstituten of klinieken.
2.3 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk met geldig kvk nummer en b.t.w. nummer. Studenten en starters kunnen boeken via www.lanetteacademy.com
2.4 Inlogaccount aanvraag is alleen mogelijk als zelfstandige zaak, dus op eigen kvk registratie en eigen btw nummer. Inlog account aanvraag is NIET mogelijk op kvk nummer en/of btw nummer van hun eega, zaakwaarnemer of derden.
2.5 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor salons in en rondom Tilburg, dit in verband met concurrentiebeding.
2.6 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor detailhandel en groothandels.
2.7 Inlogaccount aanvraag is NIET mogelijk voor (privé) docenten, (part time) opleidingscentrums of (part time) academies, die zelf opleidingen c.q. trainingen geven. Dit geld ook voor zelfstandige die workshops, cursussen, privé opleidingen en trainingen geven via hun eigen salon of derden. Dit geldt ook voor ZZP`ers en (part time) personeel die werkzaam zijn bij detailhandel, groothandel en/of opleidingscentrum.
2.8 Bent uw nadien gestart met product verkoop of apparatuur verkoop, dan zal uw inlog account vervallen. Mocht u reeds een inlog account hebben en u start u later met het geven van opleidingen, workshops en trainingen naast de werkzaamheden in uw salon, dan zal uw inlog account vervallen. Onze ICT & Media afdeling houd dit dagelijks bij en zal bij deze extra diensten in uw salon uw inlogaccount per direct laten vervallen.
2.9 Mocht uw inlogaccount door ons zijn afgewezen of wij hebben uw inlogaccount laten vervallen ivm onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal gewelden u boekt u toch via www.lanetteacademy.com dan word uw boeking door ons geannuleerd, lesgeld wordt gecrediteerd na aftrek van 50 euro administratie kosten.

3. LEVERING
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LANETTE Medical bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van LANETTE Medical zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LANETTE Medical geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en exclusief 21% BTW.

5. B2B
5.1 LANETTE Medical heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht op producten en apparatuur is hier dus niet van toepassing.
5.2 Koper, is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LANETTE Medical is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
5.3 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden.
5.4 Koper kan via webshop reeds bestelde orders niet ontbinden en niet terugsturen.
5.5 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.
5.6 LANETTE Medical heeft geen terugkoop service betreft apparatuur en/of producten.

6. GEGEVENSBEHEER
6.1 Indien u een inlogaccount aanvraag indient bij LANETTE Medical, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LANETTE Medical. LANETTE Medical houdt zich aan de "Wet Persoonsregistraties" en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 LANETTE Medical respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 LANETTE Medical maakt gebruik van informatie verstrekking via nieuwsbrief. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief meld u zich uit de gehele administratie inlog account bestand. Uw persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in zijn geheel verwijderd, u kunt nadien dus geen bestellingen meer plaatsen.
6.4 Non actieve inlogaccounts die nooit zijn gebruikt worden na 6 maanden verwijderd.
6.5 Actieve inlogaccounts hebben een houdbaarheidsdatum van 12 maanden bij geen order plaatsing, nadien zal het account worden verwijderd. U behoudt uw account bij een minimaal één order plaatsing binnen 12 maanden.
6.6 Nieuw inlogaccount (2e maal) aanvraag na verwijdering nog is nog eenmalig mogelijk. Intern zal eerst bij LANETTE eerst een controle plaatsvinden waarom u uit onze debiteuren beheerd bent verwijderd. Een van de voorwaarden is, wachttijd van minimaal na 6 maanden na oude verwijdering.
6.7 Na 2x uw account te hebben laten verlopen (zonder bestellingen) is er geen nieuwe inlogaccount meer mogelijk

7. FABRIEKSGARANTIE / CONFORMITEIT
7.1 Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. (mits anders omschreven). De afnemer is verplicht de geleverde apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren, dit gebeurd in de meeste gevallen al in de opleiding zelf. Meldingen zie punt 7.14
7.2 Deze fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat, dit is apparatuur vanaf 400,00 euro.
7.3 Klein apparatuur onder de 400 euro zit geen fabrieksgarantie. Dit gaat om apparatuur zonder motor maar met accu oplader, batterij oplader, drukhandel of batterij. De afnemer is verplicht de geleverde klein apparatuur bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Meldingen zie punt 7.14.
7.4 Schade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.5 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.6 Slijtage schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
7.7 LANETTE Medical en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
7.8 Alle garantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
7.9 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegensLANETTE Medical in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.10 LANETTE Medical biedt geen inval-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een garantie. LANETTE Medical zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.11 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de koper.
7.12 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.
7.13 Indien het apparaat door valt onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending naar afnemer. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.
7.14 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan LANETTE Medical schriftelijk worden gemeld lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na 24 uur is niet meer mogelijk.
7.15 Indien de klacht die binnen 24 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical.
7.16 Bij fabrieksgarantie transportverzending naar fabriek binnen 1 jaar kan door ons worden verzonden, wel moet u zorg dragen dat u dit zelf naar ons brengt en komt afhalen. Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, dus de extra garantie vanuit de fabriek zijn de transportkosten van zending en retourzending voor rekening klant.
7.17 Bij wederverkoop is de fabrieksgarantie NIET overdraagbaar. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke koper.

8. AANBIEDINGEN
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Aanbiedingen van LANETTE Medical gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.3 LANETTE Medical kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. OVEREENKOMST
9.1 Een overeenkomst tussen LANETTE Medical en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door LANETTE Medical op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 LANETTE Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.

10. AFBEELDINGEN / SPECIFICATIES
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van LANETTE Medical gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. OVERMACHT
11.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LANETTE Medical alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 LANETTE Medical behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is LANETTE Medical gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien LANETTE Medical bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, apparatuur of uw behandeltechniek. LANETTE Medical is niet aansprakelijk voor schade aan personen die door u zijn behandeld. U bent zelf aansprakelijk voor uw eigen behandeltechnieken, aankoop producten en apparatuur gebruik.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Eigendommen van alle door LANETTE Medical aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LANETTE Medical zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LANETTE Medical wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door LANETTE Medical geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LANETTE Medical of een door LANETTE Medical aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LANETTE Medical haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LANETTE Medical zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings--- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LANETTE Medical.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LANETTE Medical en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij LANETTE Medical de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. VERZENDING
15.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen van dinsdag tot en met zaterdag. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden.

16. BTW 21%
16.1 Zoals benoemt op punt 4.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is reeds 21% btw belast.
16.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw btw/vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. .

17. FACTUREN & BETALING
17.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt.
17.2 Kopie factuur aanvragen is gratis mogelijk tot maximaal 3 maanden na factuur datum via lanettemedical@kpnmail.nl. Wilt u na 3 maanden 1 of meerdere facturen aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden, wij rekenen hiervoor 6 euro excl. btw per factuur, dit met een bedrag van minimaal 30 euro excl. btw voor administratiekosten.
17.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
17.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
17.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven bij uw bestelling door op zakelijk te klikken en uw btw nummer in te voeren.. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. Zie hiervoor punt 16.2.
17.6 Betaling geschied uitsluitend via rechtstreekse betaling online. Is er geen betaling verricht zal uw boeking cq order vervallen.
17.7 Factuur vooraf overmaken, betekend dat u gelijk de factuur moet betaling via overmaking. Dit is geen uitstel tot factuur betaling. Factuur vooraf overmaken, dient uiterlijk binnen 24 uur op onze rekening te staan. Bij geen betaling zal uw boeking cq order vervallen.
17.8 Bij product aankoop na uw opleiding is er een mogelijkheid om uw factuur per pin of contact te betaling, uitstel tot betaling is niet mogelijk.


18. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
18.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij LANETTE Medical terecht voor back up of een bestelling van producten/apparaten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via lanettemedical@kpnmail.nl
18.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
18.3 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit van de directie kan er contact opgenomen worden met de onafhankelijke deskundige. 2. De onafhankelijke deskundige zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 14 dagen na ontvangst, neemt de onafhankelijke deskundige contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de deskundig is bindend en hier wordt niet van afgeweken.Deskundige: His & Hers Consultants (t.a.v. Mevr. Voetman) E-mail: hisenhers@gmail.com.
18.4 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.
18.5 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van LANETTE Medical zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen.


ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN & TRAININGEN

19. OPLEIDINGEN & TRAININGEN ALGEMEEN
19.1 Al onze opleidingen en masterclasses zijn 1 dagdeel, gemiddeld 3 tot 3,5 uur.
19.2 Al onze trainingen zijn gemiddeld 2,5 tot 3 uur.
19.3 Er wordt per les dag maar 1 opleiding of training gegeven, combinatie lessen of 2 lessen op 1 dag is niet mogelijk.
19.4 Gelieve binnen 10 tot 5 minuten voor uw opleiding aanwezig te zijn, niet veel vroeger of later.
19.5 Wij werken uitsluitend in kleine groepen van 1 tot 3 leerlingen.
19.6 Vanaf 1 juni 2020 hanteren wij onze corona maatregelen. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze corona maatregelen, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.
19.7 Privé Opleidingen kunt u aanvragen per email. Een privé opleiding is voor 1 persoon, bijboeken extra collega is niet mogelijk. Een privé opleiding datum is alleen mogelijk via aanvraag, pas na betaling van de factuur is die datum dan alleen speciaal voor u bestemd. De prijs van een privé opleiding is vanaf 900,00 euro (bij sommige opleidingen worden extra producten bij gerekend, zoals fillers).
19.8 De opleidingen worden afgesloten erkend CRKBO certificaat van LANETTE Medical Academy
19.9 Houd u zich niet aan de algemene voorwaarden van LANETTE Medical Academy dan zal u hierop worden aangesproken. Bij weigering uwerzijds respecteert u niet onze algemene voorwaarden, u zal dan direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

20. TE LAAT KOMEN OP UW OPLEIDING
20.1.Gelieve altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en slecht weer, dit kan niet op ons worden verhaald. De lessen beginnen precies op aangegeven tijd.
20.2 Mocht u bij uw opleiding te laat komen tot maximaal 29 minuten, dan gaat dat van u lestijd af. Wij herhalen geen reeds medegedeelde leerstof.
20.3 Mocht u 30 minuten of nog later pas aanwezig zijn, dan zal binnenkomst worden geweigerd. Uw opleiding cq training is dan vervallen zonder teruggaven van uw lesgeld of lesdag verschuiving verzoek.

21. LEERLINGEN
21.1 Lessen worden alleen gevolgd door het aantal personen die zich hebben opgegeven. Wij werken alleen met kleine groepjes.
21.2 Mocht u toch met meer mensen komen die wel de opleiding willen volgen maar u heeft ze niet opgegeven dan is dat niet mogelijk, alleen de aangemelde personen kunnen de les volgen. We hebben geen wachtruimte voor extra meegenomen (niet aangemelde) niet cursisten.
21.3 Voor meegenomen chauffeurs of begeleiders is geen wachtruimte om te wachten tot u les voorbij is, deze moeten het pand verlaten en elders verblijven. Alleen u als cursist bent welkom bij uw opleiding of training.

22. LESDAG VERSCHUIVING / AFWEZIGHEID
22.1 Er is geen enkele mogelijkheid om wegens ziekte van uzelf, uw kind, familielid of andere privé of familiale redenen (bijvoorbeeld: scheiding, feest, speciale dag, geen vervoer, auto stuk, slecht weer etc etc) uw les datum te verschuiven. Ook heeft u geen recht op het terug eisen van uw lesgeld. Bij "no show" heeft u ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
22.2 Reeds geboekte opleidingen zijn niet te verzetten naar een andere datum, reeds geboekte opleidingen is speciaal voor u gereserveerd en zijn ook niet te verzetten naar een andere opleiding of andere les datum. Les verschuiving door u zelf cq de leerling is dus niet mogelijk.
22.3 Bij ziekte en/of verhindering van de leraar of lerares zal LANETTE Medical Academy voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal LANETTE Medical Academy de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het lesgeld.

23. ANNULERING
23.1 Er is een mogelijkheid om uw reeds geboekte opleiding te annuleren tot maximaal 13 dagen na boeking van de opleiding, echter hier zijn wel annuleringskosten aan verbonden. Annulering van de opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden met hierin de rede van uw annulering. In geval van annulering binnen 14 dagen na boeking is LANETTE Medical Academy gerechtigd, het bedrag terug te storten echter wel met annuleringskosten aftrek aan de klant.
a. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 0% van de prijs met aftrek van 50,00 administratiekosten.
b. Bij annulering tussen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 25%,
c. Bij annulering tussen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 50%,
d. Bij annulering tussen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: hanteren wij annuleringskosten van 75%,
e. Bij annulering tussen 2 weken tot de opleidingsdag : hanteren wij annuleringskosten van 100%.
23.2 U kunt uw opleiding niet annuleren na verlopen van de annuleringstermijn van 14 dagen. Ook is er geen mogelijkheid tot omzetten naar een andere opleidingskeuze of omzetten naar een andere datum. De door u geboekte opleiding zal afgenomen moeten worden. Na annulering buiten de 14 dagen is geen annulering mogelijk, is er ook geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
23.3 LANETTE Medical Academy heeft het recht om alleen zelf de opleiding te annuleren. Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de vooropleiding heeft genoten. LANETTE Medical Academy is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

24. INNERLIJKE MENS
24.1 Thee, koffie en water is gratis te verkrijgen bij de opleiding zelf, dit is alleen voor de leerlingen.
24.2 Bij al onze opleidingen zitten geen lunch, diner of pauzes.
24.3 Bij al onze trainingen zitten ’n fingerfood lunch.
24.3 Er zijn geen speciale rook pauzes bij de opleiding en trainingen, dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding. Dit is niet mogelijk in de lestijd zelf.

25. HUISREGELS
25.1 Roken is binnen het pand van LANETTE Medical Academy. Er mag alleen buiten gerookt worden n.l. naast het pand of in het park (niet bij de voordeur). Dit is alleen mogelijk voor de opleiding of na de opleiding, niet in de les gedeelte zelf.
25.2 Handtas en/of handbagage moet worden geplaatst in onze gesloten garderobekast of worden achterlaten in uw auto. Het is niet mogelijk om deze mee te nemen naar theoriekamer en praktijkkamer.
25.3 Tijdens de opleiding of training is de mobiele telefoon niet toegestaan. Uw telefoon moet u achterlaten in uw handtas (in garderobekast) of auto. Stiekem toch mee naar binnen smokkelen wordt door het gehele personeel van LANETTE Medical niet gewaardeerd, hier zal u door aangesproken worden, ook zal uw mobiel in beslag worden genomen, deze kunt deze afhalen bij het verlaten van het pand.
25.4 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf, modellen, leerlingen, personeel of docenten ivm "privacywet". Zoals eerder benoemd in artikel 25.3 mag uw telefoon niet bij de opleiding gebruikt worden.
25.5 Je dient zelf te zorgen voor notitie materiaal.
25.6 Meegebrachte etenswaren mogen niet genuttigd worden in de les. Meegebrachte drinkwaren (non alcohol) mag u wel nuttigen in de theoriegedeelte.
25.7 Bij LANETTE Medical Academy worden mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical Academy is een foto en beeldopname vrije zone. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze huisadvocaat. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld.

26. APPARATUUR
26.1 In de door u opgegeven les wordt alleen gebruik gemaakt van het apparatuur van LANETTE Medical Academy, dit is geheel gratis, u hoeft hier geen huurtarief voor te betalen. Er mag door u zelf geen apparatuur meegenomen worden naar de opleiding. Neemt u toch uw eigen apparatuur mee, dan zal u dit moeten achterlaten in uw auto.
26.2 Vragen betreft uw eigen apparatuur die u elders heeft aangekocht worden niet behandeld bij uw opleiding.
26.3 Mocht er door u gemaakte schade ontstaan aan het apparatuur van LANETTE Medical Academy dan zal deze in rekening gebracht worden aan u.

27. MODEL BIJ OPLEIDINGEN & MASTERCLASSES
27.1 De cursist dient zelf 1 oefenmodel te regelen voor de praktijkgedeelte bij de opleiding of masterclass. De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het geschikte model. LANETTE Medical Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.
27.2 Mocht u op uw opleiding dag geen model hebben geregeld is deelnamen van de praktijk gedeelte niet toegestaan, u kunt dan alleen deelnemen aan de theoriegedeelte. De cursist heeft geen recht op vergoeding, deel terug betaling of gehele terugbetaling van het lesgeld. Er is geen mogelijkheid tot verschuiven van uw opleidingsdag. Er is geen mogelijkheid tot het annuleren van uw opleiding.
27.3 Uw model is pas welkom 5 minuten voor de aangegeven tijd, dat is vrijdag om 19:30 uur en zaterdag om 10:30 uur. Cursist en model komen dus apart naar binnen, tegelijk is niet mogelijk, er is geen wachtkamer beschikbaar. Neemt u model toch gelijk mee dan moeten wij model weigeren bij binnenkomst. Uw model moet tot aangegeven tijdstip in auto blijven wachten, wandeling maken of elders verblijven.

28. DE OPLEIDING
28.1 U kunt u onbegrip over de werkwijze van onze docent of docenten gelijk in het leslokaal aan ons vermelden zodat we met u naar gelijk een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Mocht u het nog niet eens zijn met de docent dan verwachten wij dat u het pand gelijk verlaat, zonder verder te genieten van de opleiding. Klachten na de gehele opleiding worden als niet gegrond verklaard. Dit geld ook als uw klacht telefonisch, per email of via sociale media wordt ingediend na de opleiding zal de klacht als niet gegrond worden verklaard. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.2 Gedragsregel bij de opleiding: Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag wordt direct maatregelen genomen in het ergste geval kan de leerling die zich misdraagt direct een pandverbod krijgen en dient het pand gelijk te verlaten. U heeft in alle gevallen geen recht tot terugeisen van uw lesgeld.
28.3 LANETTE Medical Academy is bevoegd uw opleiding boeking te weigeren bij onredelijk gedrag, schriftelijke dreigingen of bij verbaal geweld, uw boeking wordt door LANETTE Medical Academy geannuleerd. Bedreiging fysiek of mentaal, dan wordt toegang tot de zaak zonder pardon en teruggave van boekingsgelden en overige kosten ontzegd.
28.4 Wij geven op alle afgenomen opleidingen geen garantie. ook niet als u na de opleiding niet aan de juiste kwaliteiten voldoet. Is iets niet duidelijk of lukt het niet zal u dit moeten aangeven aan onze docent, na de opleiding is dat niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot terugeisen van uw lesgeld. (ook niet bij het niet uitkeren van het certificaat)
28.5 LANETTE Medical Academy kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het lesgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

29. AUTEURSRECHT WEBSITE, OPLEIDINGSMATERIAAL & FOTO`S / EIGENDOMSRECHT
29.1 Op het door LANETTE Medical Academy ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitalisering of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANETTE Medical Academy.
29.2 Opleidingsmap c.q cursusmap wordt maar eenmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden dus wees er zuinig op.
29.3 Certificaat wordt éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen dus wees er zuinig op.
29.4 Lanette Medical Copyright 2012 - 2020 | All rights reserved, copying is forbidden. Dit wil zeggen dat u geen recht heeft om onze foto en teksten van onze website gebruikt u die toch dat zal onze bedrijfsadvocaat u hierover de factuur sturen. Voor gekopieerde tekst wordt 3 euro per woord in rekening gebracht.
29.5 Op onze opleidingsmappen cq lesboeken zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van LANETTE Medical Academy geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Cursisten mogen de opleiding/trainingsstof en opleiding/training materialen niet gebruiken om zelf opleidingen/of trainingen tegen betaling aan derden te verzorgen. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt cursist een direct opeisbare boete en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,-.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2020 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel