VOORWAARDEN APPARATUUR en PRODUCTEN

Artikel 50 - APPARATUUR
50.1 Bij aankoop van apparatuur ontvangt u een "uitlevering" service. De uitlevering datum is in overleg na de aankoop en/of bij binnenkomst van het apparaat. De uitlevering is gemiddeld 20 min. tot maximaal 4 uur afhankelijk van het aangeschafte apparaat. Na de uitlevering kunt u gelijk met het apparaat aan de gang kan in uw salon. Bij de uitlevering leert u het gebruikt van het apparaat en de instelling. Dit is dus geen opleiding of masterclass zoals benoemd bij onze opleidingen. U ontvangt geen certificaat van deelname. Zoals benoemt is een uitlevering geen opleiding, dus oefenmodel is niet nodig. Bij een uitlevering mag u maximaal met 2 personen aanwezig zijn op onze locatie te Tilburg.
50.2 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen "uitlevering", ook is er geen extra back up service betreft het gebruik. Bij aankoop van d
emo apparatuur of les apparatuur zit geen transport, u dient het apparatuur zelf op te halen zonder uitlevering service.
50.3 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen uitlevering c.q. uitleg apparatuur.
50.4 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen fabrieksgarantie.


Artikel 51 - FABRIEKSGARANTIE
51.1 LANETTE Medical Beauty geeft op alle geleverde nieuw apparatuur een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar.
51.2 LANETTE Medical Beauty biedt geen leen-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval bij een fabrieksgarantie. LANETTE Medical Beauty zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
51.3 De fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat. Uiterlijke schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.4 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.

51.5 Schade door eigen toedoen valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.6 Slijtage valt niet onder de fabrieksgarantie.
51.7 LANETTE Medical Beauty en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
51.8 Alle fabrieksgarantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefout, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
51.9 De fabrieksgarantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LANETTE Medical Beauty in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE Medical Beauty en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
51.10 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de 1e koper.
51.11 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie in het land van fabrikant. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de 1e koper.
51.12 Indien het apparaat valt onder 1 jaar fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zending aan 1e koper. Bij reparaties die niet meer vallen binnen 1 jaar fabrieksgarantie, zijn de kosten voor zending voor rekening klant. 
51.13 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst cq bij uitlevering onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE Medical Beauty) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE Medical Beauty. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 uur na levering aan LANETTE Medical Beauty schriftelijk worden gemeld via mail bericht aan lanettemedical@kpnmail.nl . Retour zending van het apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na uitlevering is niet meer mogelijk. Controle van apparatuur dient door u worden gedaan zonder gebruik hiervan, gebruikte apparatuur nemen wij niet terug.
51.14 Indien de klacht die binnen 4 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE Medical Beauty gegrond wordt bevonden, zal LANETTE Medical Beauty haar keuze de geleverde vervangen of terugbetalen. Echter het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE Medical Beauty.
51.15 Bij fabrieksgarantie binnen de 1 jaar fabrieksgarantie worden de transportkosten door ons voldaan. Vallen de kosten in de fabrieksgarantie dan is reparatie kosteloos, vallen ze buiten de fabrieksgarantie dan zijn reparatie kosten voor uw eigen rekening.
51.16 Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, zijn transportkosten voor uw eigen rekening. Eventuele reparatie kosten zijn voor uw eigen rekening (mits dit de fabriek doorberekend)
51.17 Fabrieksgarantie is NIET overdraagbaar bij doorverkoop aan derde. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke 1e koper die het apparatuur heeft aangekocht bij LANETTE Medical Beauty. Bij doorverkoop door 1e koper aan derde zal door LANETTE Medical Beauty geen service worden verleent. De fabrieksgarantie gaat niet over naar nieuwe eigenaar.
51.18 Bij aankoop van demo apparatuur of les apparatuur zit geen fabrieksgarantie.
52.19 De aankoop factuur is het garantiebewijs, echter alleen voor 1e koper. De fabrieksgarantie periode van 1 jaar, dit wordt berekend van de factuurdatum. Zoals vermeld bij art. 51.17 is het garantiebewijs ook niet overdraagbaar via doorverkoop.

Artikel 52 –  PRODUCTEN
52.1 LANETTE Medical Beauty staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat LANETTE Medical Beauty er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
52.2 Een door LANETTE Medical Beauty , fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
52.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de afnemer binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt LANETTE Medical Beauty daarvan in kennis te stellen.
52.4 Indien LANETTE Medical Beauty de klacht gegrond acht, worden na overleg met afnemer de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product..

© 2015 - 2023 LANETTE Medical | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel