Artikel 1 - APPARATUUR
1.1 Bij aankoop van apparatuur tot 8K ontvangt u een "uitlevering" service. De opleveringsdatum is in overleg na de aankoop en/of bij binnenkomst van het apparaat. De uitlevering is gemiddeld 20 minuten tot maximaal 40 minuten. Na de uitlevering kunt u gelijk met het apparaat aan de gang in uw salon. Bij de uitlevering leert u het gebruik van het apparaat en de instelling. Dit is dus geen opleiding of masterclass zoals benoemd bij onze opleidingen. U ontvangt geen certificaat van deelname. Zoals benoemd is een uitlevering geen opleiding, dus oefenmodel is niet nodig. Bij een uitlevering mag u maximaal met 2 personen aanwezig zijn op onze locatie te Tilburg.
1.2 Bij aankoop van apparatuur vanaf 8K ontvangt u 1 gratis opleiding voor je gehele team op onze locatie te Tilburg. Dit is afhankelijk van het aangeschafte apparaat.
1.3 Bij aankoop van demonstratie-apparatuur of les-apparatuur zit geen "uitlevering", ook is er geen extra back-up service betreft het gebruik. Bij aankoop van demonstratie-apparatuur of les-apparatuur zit geen transport inbegrepen, u dient de apparatuur zelf op te halen.
1.4 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen uitlevering cq uitleg apparatuur.
1.5 Bij weder aankoop via derde ontvangt u van ons geen fabrieksgarantie.

Artikel 2 - FABRIEKSGARANTIE
2.1 LANETTE MEDICAL geeft op alle geleverde nieuw apparatuur een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar.
2.2 LANETTE MEDICAL biedt geen leen-apparatuur of huur-apparatuur aan bij eventuele terugzending naar de fabriek waar uw apparatuur gemaakt gaat worden in geval van een fabrieksgarantie.
LANETTE MEDICAL zal geen schadevergoeding uitkeren bij indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2.3 De fabrieksgarantie is van toepassing op de motor van het apparaat. Uiterlijke schade valt niet onder de fabrieksgarantie.
2.4 Gebruikersschade ontstaan door onkundig gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie.
2.5 Schade door eigen toedoen valt niet onder de fabrieksgarantie.
2.6 Slijtage valt niet onder de fabrieksgarantie.
2.7 LANETTE MEDICAL en fabrikant van het apparaat is niet aansprakelijk om fabrieksgarantie te geven voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen van bewuste roekeloosheid van een niet-leidinggevend personeelslid op.
2.8 Alle fabrieksgarantie klachten hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefout, dit moet binnen 24 uur gemeld worden. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc, dit valt niet onder garantie klachten.
2.9 De fabrieksgarantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Lanette Medical Beauty in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LANETTE MEDICAL en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
2.10 Het risico voor schade of vermissing tijdens transport en verzending is altijd voor risico van de 1e koper.
2.11 Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie in het land van fabrikant. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt, zijn de reparatiekosten voor rekening van de eerste koper.
2.12 Indien het apparaat valt onder 1 jaar fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor de retourzending aan 1e koper. Bij reparaties die niet meer binnen 1 jaar fabrieksgarantie zijn, zijn de kosten voor zending voor rekening van de klant.
2.13 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst cq bij uitlevering onmiddellijk te controleren, apparatuur daar in tegen wordt bij de opleiding pas aangeboden en door beide partijen gecontroleerd. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LANETTE MEDICAL) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LANETTE MEDICAL. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 uur na levering aan LANETTE MEDICAL schriftelijk worden gemeld via email bericht aan lanettemedical@kpnmail.nl . Retourzending van de apparatuur dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Klachten indienen na uitlevering is niet meer mogelijk. Controle van apparatuur dient door u worden gedaan zonder gebruik hiervan, gebruikte apparatuur nemen wij niet terug.
2.14 Indien de klacht die binnen 4 uur na levering gemeld is door afnemer en door LANETTE MEDICAL gegrond wordt bevonden, zal LANETTE MEDICAL haar keuze de geleverde vervangen of terugbetalen. Echter, het product wordt eerst wel gecontroleerd of de klacht gegrond is. Een schadevergoeding aanvraag van leveringstijden kunnen niet worden ingediend bij LANETTE MEDICAL.
2.15 Bij fabrieksgarantie binnen de 1 jaar fabrieksgarantie worden de transportkosten door ons voldaan. Vallen de kosten in de fabrieksgarantie dan is reparatie kosteloos, vallen ze buiten de fabrieksgarantie dan zijn reparatiekosten voor uw eigen rekening.
2.16 Bij fabrieksgarantie na 1 jaar, zijn transportkosten voor uw eigen rekening. Eventuele reparatiekosten zijn voor uw eigen rekening (mits dit de fabriek doorberekend).
2.17 Fabrieksgarantie is NIET overdraagbaar bij doorverkoop aan derde. De fabrieksgarantie is enkel geldig voor de oorspronkelijke 1e koper die de apparatuur heeft aangekocht bij LANETTE MEDICAL. Bij doorverkoop door 1e koper aan derde zal door LANETTE MEDICAL geen service worden verleend. De fabrieksgarantie gaat niet over naar de nieuwe eigenaar.
2.18 Bij aankoop van demonstratie-apparatuur of les-apparatuur zit geen fabrieksgarantie.
2.19 De aankoopfactuur is het garantiebewijs, echter alleen voor 1e koper. De fabrieksgarantieperiode van 1 jaar, dit wordt berekend vanaf de factuurdatum. Zoals vermeld is het garantiebewijs ook niet overdraagbaar bij doorverkoop.

Artikel 3 –  PRODUCTEN
3.1 LANETTE MEDICAL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat LANETTE MEDICAL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3.2 Een door LANETTE MEDICAL, fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
2.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de afnemer binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, LANETTE MEDICAL daarvan in kennis te stellen.
2.4 Indien LANETTE MEDICAL de klacht gegrond acht, worden na overleg met afnemer de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel, aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

© 2015 - 2024 LANETTE MEDICAL AESTHETIC GROUP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel